Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, να υποβάλλει εντός 15 ημερών, προς το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. στη διεύθυνση: Βερανζέρου 13, 10677, Αθήνα, ενδεικτικές τιμές στις οποίες θα παρείχε τις σχετικές υπηρεσίες του που αφορούν την ανάπτυξη ‘’Πλατφόρμας διεξαγωγής ελέγχου & συμβουλευτικής στην ιατρική κωδικοποίηση’’.

Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα ΔΕΝ αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, ούτε δεσμεύεται με αυτήν το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε., ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην προμήθεια των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση. Η έρευνα διενεργείται για τον υπολογισμό του αναλυτικού προϋπολογισμού της δαπάνης που αφορά την περιγραφόμενη υπηρεσία και προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Ειδικότερα, η αναζήτηση των οικονομικών προτάσεων δημοσιεύεται στο πλαίσιο υποβοήθησης του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. στις διαδικασίες ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του έργου ’Πλατφόρμα διεξαγωγής ελέγχου & συμβουλευτικής στην ιατρική κωδικοποίηση’’, το οποίο θα υποβληθεί για χρηματοδότηση προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ στο πλαίσιο δημοσιευμένης πρόσκλησης χρηματοδότησης και ενδέχεται να καταλήξει σε διαγωνιστική διαδικασία, εφόσον το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. λάβει την σχετική έγκριση. Σε κάθε περίπτωση, το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια..

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συγκεντρώσουν και να υποβάλλουν σχετικά οικονομικά στοιχεία-οικονομική πρόταση για την υποβοήθηση του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. στην υλοποίηση του εξής τεχνικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης ειδικής Διαδικτυακής Πλατφόρμας ελέγχου & συμβουλευτικής στην ιατρική κωδικοποίηση, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχου της ιατρικής κωδικοποίησης, σε ένα σύνολο περιστατικών νοσηλείας τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί κατά DRG. Το συγκεκριμένο έργο, επικεντρώνεται στην διαδικασία της ιατρικής κωδικοποίησης των περιστατικών, με στόχο να επιβεβαιώσει την ορθότητα ταξινόμησης των περιστατικών σε DRG και να εξαλείψει το συντομότερο δυνατόν (από την έναρξη εφαρμογής του συστήματος σε ένα φορέα) τα φαινόμενα υπό και υπέρ-κωδικοποίησης, τα οποία είναι διεθνώς υπαρκτά και αντιμετωπίζονται με τη συνεχή εκπαίδευση των κωδικοποιητών στη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα ελέγχου & συμβουλευτικής στην ιατρική κωδικοποίηση, που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου θα πρέπει, :

 • να παρέχει τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων (σε πρώτη φάση τα νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ καθώς επίσης και σε όλα τα Νοσοκομεία της 1ης,2ης, 3ης και 5ης ΥΠΕ – τα οποία αναμένεται να ενταχθούν στο Συ.Κ.Ν.Υ. το επόμενο διάστημα με Κοινή Υπουργική Απόφαση) μέσω APIs.

Η διασύνδεση θα γίνεται κυρίως με τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή, μέσω  ανωνυμοποιημένων δεδομένων (GDPR compliance), ώστε ο ελεγκτής να έχει την πλήρη εικόνα του περιστατικού .

 • να διασυνδέεται με Βάση Δεδομένων στην οποία θα αποτυπώνονται, τα σχόλια και οι προτάσεις από τον ελεγκτή για την ορθή κωδικοποίηση του κάθε περιστατικού που ελέγχεται.
 • να διαλειτουργεί με το Ειδικό Λογισμικό του Grouper, ώστε ο ελεγκτής να μπορεί να προτείνει εναλλακτικό τρόπο κωδικοποίησης για το περιστατικό που ελέγχει, χωρίς να αλλοιώνει τα στοιχεία του πρωτότυπου περιστατικού (πχ εναλλαγή Κύριας διάγνωσης με κάποια Δευτερεύουσα ή προσθήκη Ιατρικών Πράξεων που προκύπτουν από τα στοιχεία του Ιατρικού Φακέλου, αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί κ.α.).
 • να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης όλων των βοηθητικών παραμετρικών πινάκων που θα χρησιμοποιούνται στις λειτουργίες της πλατφόρμας.
 • να παρέχει τη δυνατότητα ιχνηλάτησης ενεργειών των χρηστών. Τήρηση ιστορικού πρόσβασης στην πλατφόρμα και των αλλαγών, μέσω ιστορικών αρχείων (log files).
 • να δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης των συχνότερων σφαλμάτων που θα προκύψουν από την ελεγκτική διαδικασία, μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας ανάλυσης, δημιουργία αναφορών επιχειρηματικής ευφυίας (Business Intelligence) και πρόταση για δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών.
 • να δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της εκλεκτικής διαδικασίας, ώστε να παράγονται στατιστικές αναφορές, π.χ.: ανά νοσοκομείο, κλινική, κατηγορία λάθους, κατηγορία DRG κ.α.
 • να παρέχει την πρόσβαση σε «χώρο εικονικής συνάντησης και διάδρασης μεταξύ ελεγκτή και ιατρού», με στόχο τη βελτίωση της κωδικοποίησης, μέσω της ύπαρξης διαδραστικότητας μεταξύ κωδικοποιητή και ελεγκτή.
 • να παρέχει τη δυνατότητα συστήματος υποστήριξης και διαχείρισης χρηστών, δημιουργία χρηστών και διαχείριση ρόλων.
 • να παρέχει την πρόσβαση σε χώρο βιβλιοθήκης, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης και διαχείρισης του περιεχομένου της.
 • Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών εγγράφων που πιθανόν δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο του ασθενή όπως πχ. Πρακτικό χειρουργείου ή αποτελέσματα απεικονιστικών ή διαγνωστικών εξετάσεων, αφού όμως ανωνυμοποιηθούν
 • Αυτόματη δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) μέσω ανάλυσης συχνών σφαλμάτων

Η υλοποίηση της πλατφόρμας ελέγχου & συμβουλευτικής στην ιατρική κωδικοποίηση θα πρέπει να βασιστεί σε σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία, «ανοικτής» αρχιτεκτονικής εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο, ανθεκτικότητα στο χρόνο, με αξιοπιστία και επεκτασιμότητα.

Με βάση τη λογική αρχιτεκτονική και τις απαιτούμενες λειτουργίες που θα πρέπει να καλύπτει η πλατφόρμα ελέγχου & συμβουλευτικής στην ιατρική κωδικοποίηση, οι λειτουργικές ενότητες – της υπό ανάπτυξη πλατφόρμας – συνοψίζεται στις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες :

 • Υποσύστημα προβολής περιστατικών.
 • Υποσύστημα διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα.
 • Υποσύστημα διαχείρισης αναφορών.
 • Υποσύστημα ανάλυσης σφαλμάτων και αναφορών επιχειρηματικής ευφυίας (Business Intelligence.)
 • Υποσύστημα Διαχείρισης Παραμέτρων.
 • Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών.
 • Υποσύστημα ιχνηλάτησης ενεργειών χρηστών.
 • Υποσύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών.
 • Υποσύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.
 • Υποσύστημα εικονικής συνάντησης/επικοινωνίας ελεγκτών – κωδικοποιητών
 • Υποσύστημα ψηφιακού υλικού.

Η διάρκεια υλοποίησης αναμένεται να είναι εννέα (9) μήνες.

Για  αναλυτικές προδιαγραφές και υπόδειγμα προσφοράς περισσότερες επικοινωνήστε με την εταιρεία