Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, να υποβάλλει εντός 30 ημερών, προς το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. στη διεύθυνση: Βερανζέρου 13, 10677, Αθήνα, ενδεικτικές τιμές στις οποίες θα παρείχε τις σχετικές υπηρεσίες του που αφορούν Υπηρεσίες Ελέγχου & Συμβουλευτικής στην ιατρική κωδικοποίηση  στο πλαίσιο Εγκατάστασης και ενίσχυσης μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ.).

Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα ΔΕΝ αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, ούτε δεσμεύεται με αυτήν το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε., ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην προμήθεια των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση. Η έρευνα διενεργείται για τον υπολογισμό του αναλυτικού προϋπολογισμού της δαπάνης που αφορά την περιγραφόμενη υπηρεσία και προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Ειδικότερα, η αναζήτηση των οικονομικών προτάσεων δημοσιεύεται στο πλαίσιο υποβοήθησης του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. στις διαδικασίες ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του έργου ‘’Υπηρεσίες Ελέγχου & Συμβουλευτικής στην ιατρική κωδικοποίηση  στο πλαίσιο Εγκατάστασης και ενίσχυσης μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ.)’’, το οποίο θα υποβληθεί για χρηματοδότηση προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ στο πλαίσιο δημοσιευμένης πρόσκλησης χρηματοδότησης και ενδέχεται να καταλήξει σε διαγωνιστική διαδικασία, εφόσον το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. λάβει την σχετική έγκριση. Σε κάθε περίπτωση, το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια..

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συγκεντρώσουν και να υποβάλλουν σχετικά οικονομικά στοιχεία-οικονομική πρόταση για την υποβοήθηση του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. στην υλοποίηση του εξής τεχνικού αντικειμένου:

Σκοπός του υπό σχεδίαση έργου είναι η εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ) σε ένα σύνολο περιστατικών νοσηλείας αφενός της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, η οποία με βάση την υπ’ αριθμ. Γ2δ/58224, Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 6226/24.12.2021) βρίσκεται στην φάση πλήρους εφαρμογής του νέου Σύστηματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.), αφετέρου σε Νοσοκομεία της 1ης, 2ης, 3ης και 5ης ΥΠΕ, τα οποία αναμένεται να ενταχθούν στο Συ.Κ.Ν.Υ το επόμενο διάστημα με Κοινή Υπουργική απόφαση, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί και θα υποστηρίξει το ελεγκτικό έργο. Η προτεινόμενη παρέμβαση στοχεύει στο να αναδείξει τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην κωδικοποίηση ενός περιστατικού, αποτυπώνοντας την ιατρική πληροφορία που εμπεριέχεται στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς, βάσει των Ελληνικών Κατευθυντήριων Οδηγιών Κωδικοποίησης (ΕΚΟΚ). Η μηχανογραφική υποστήριξη του ελεγκτικού έργου, θα υλοποιηθεί μέσω της ”Πλατφόρμας διεξαγωγής ελέγχου και συμβουλευτικής στην ιατρική κωδικοποίηση”.

Οι διαδικασίες στις οποίες πρέπει να εφαρμοστεί ο έλεγχος είναι:

α) ιατρική κωδικοποίηση ενός περιστατικού σε επίπεδο νοσοκομείου (δηλ. πριν την αποστολή του στο ΚΕΤΕΚΝΥ) όπου πραγματοποιείται η κατηγοριοποίηση του σε DRG και

β) η τελική υποβολή του περιστατικού από το νοσοκομείο προς τον ΕΟΠΥΥ όπου πραγματοποιείται ο τελικός κλινικός και διοικητικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

Η διενέργεια ελέγχου & συμβουλευτικής της ιατρικής κωδικοποίησης, θα πραγματοποιηθεί σε ένα σύνολο περιστατικών νοσηλείας (200.000) τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί κατά DRG με στόχο :

  • να επιβεβαιωθεί η ορθότητα ταξινόμησης των περιστατικών σε DRG δηλαδή να επιβεβαιώσει ότι τα στοιχεία που έχουν αποτυπωθεί – και έχουν σταλεί στο ειδικό λογισμικό του Grouper για ταξινόμηση του περιστατικού
  • είναι πλήρη, σε σχέση με την εικόνα που προκύπτει μέσα από τον Ιατρικό Φάκελο του ασθενούς.
  • να ελεγχθεί αν τα περιστατικά έχουν κωδικοποιηθεί βάση των Ελληνικών Κατευθυντήριων Οδηγιών Κωδικοποίησης (ΕΚΟΚ).
  • να εξαλειφθεί το συντομότερο δυνατόν (από την έναρξη εφαρμογής του συστήματος σε ένα φορέα) τα φαινόμενα υπό και υπέρ- κωδικοποίησης, τα οποία είναι διεθνώς υπαρκτά και αντιμετωπίζονται με τη συνεχή εκπαίδευση των κωδικοποιητών στη διαδικασία και
  • να βελτιωθεί και να αναβαθμιστεί ο τρόπος που αποτυπώνεται η ιατρική πληροφορία, αναδεικνύοντας, με αντικειμενικό τρόπο, το παραγόμενο έργο του κάθε Νοσοκομείου στην κατεύθυνση της δικαιότερης κατανομής των πόρων μέσα στο σύστημα Υγείας.

Αντικείμενο των ελέγχων αποτελεί η διαδικασία της κωδικοποίησης της παρασχεθείσας ιατρικής φροντίδας των ασθενών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Οι έλεγχοι θα εφαρμοστούν κατά κύριο λόγο στην ιατρική κωδικοποίηση του κάθε περιστατικού σε επίπεδο νοσοκομείου, όπου και πραγματοποιείται η κατηγοριοποίηση του κάθε περιστατικού κατά DRG. Βάση των ελέγχων αποτελούν οι κανόνες που περιγράφονται στις ΕΚΟΚ και θα διενεργούνται από εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο στην ιατρική κωδικοποίηση κατά DRG. Στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι να μειωθεί η διάρκεια εμφάνισης των φαινομένων υποκωδικοποίησης από 4-5 έτη με βάση τη διεθνή εμπειρία , σε 2 έτη.

H  πλατφόρμα ελέγχου και τα αποτελέσματα της παροχής των υπηρεσιών ελέγχου και συμβουλευτικής της ιατρικής κωδικοποίησης θα χρησιμοποιηθούν για την ορθότερη εφαρμογή του Συ.Κ.Ν.Υ.Υ με την εξασφάλιση της ποιότητας της ιατρικής κωδικοποίησης και την τεκμηριωμένη κατανομή των διαθέσιμων πόρων στα νοσοκομεία.

 

Η διάρκεια υλοποίησης αναμένεται να είναι επτά (7) μήνες.

Για αναλυτικές προδιαγραφές και για υπόδειγμα προσφοράς επικοινωνήστε με την εταιρεία