Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος XpanDH “Expanding Digital Health through a panEuropean EHRxF-based Ecosystem”

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ