1. Ανεξαρτησία και διαφάνεια

Το Ελληνικό Ινστιτούτο δεν πρέπει να δέχεται καμία παρέμβαση στον καθορισμό των ομοιογενών διαγνωστικών ομάδων και στην εκτίμηση του κόστους των διαγνωστικών ομάδων, η οποία πρέπει να είναι απολύτως αντικειμενική. Πρέπει να διασφαλίζει την έγκαιρη δημοσιοποίηση των σχετικών καταλόγων, για την πλήρη ενημέρωση των εμπλεκομένων μερών.

2. Ουδετερότητα

Το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG πρέπει να είναι δίκαιο και να τηρεί ίσες αποστάσεις από τους πληρωτές και τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.

3. Επιστημονικότητα και τεκμηρίωση

Η λήψη αποφάσεων πρέπει να βασίζεται στην τεκμηριωμένη γνώση. Η μέτρηση του κόστους πρέπει να είναι στατιστικά έγκυρη και αξιόπιστη. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και η εκτίμηση των συντελεστών κόστους πρέπει να διασφαλίζονται, βασιζόμενες στις αρχές της επιστήμης της στατιστικής.

4. Εξειδίκευση

Το προσωπικό του πρέπει να εκπαιδεύεται και να εξειδικεύεται στην συγκεκριμένη μέθοδο DRG, η δε απόδοσή του αποτελεί την κύρια παράμετρο επιτυχίας του συστήματος.

5. Συστηματική επικαιροποίηση /αναθεώρηση

Οι εργασίες επικαιροποίησης κόστους των διαγνωστικών κατηγοριών, η εισαγωγή νέων κατηγοριών, η συλλογή των απαραιτήτων δεδομένων, οι υπολογισμοί των κοστολογικών δεδομένων, η διαβούλευση, η έγκριση και έκδοση των σχετικών καταλόγων, η τροποποίηση των σχετικών εγχειριδίων και λογισμικών, πρέπει να ολοκληρώνονται εντός σαφούς ετήσιου χρονικού προγραμματισμού ενεργειών.

6. Εμπιστευτικότητα

Το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG πρέπει να αναπτύξει ένα απόλυτα ασφαλές σύστημα διαχείρισης δεδομένων, βασισμένο στη σχετική νομοθεσία περί απορρήτου των πληροφοριών, αλλά και στα διεθνή πρότυπα ασφάλειας της πληροφορίας.

7. Πολιτική μη παρέμβασης

Το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη διαμόρφωση των αρχών της ιατρικής πρακτικής, αλλά ούτε και στην επιλογή της εκάστοτε θεραπείας.

8. Προώθηση διεθνών και επιστημονικών συνεργασιών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG πρέπει να στοχεύει στην προώθηση των συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχα ινστιτούτα σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και με την Ελληνική Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Κοινότητα.