Το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.) προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την σύμβαση ‘’Πλατφόρμα διεξαγωγής ελέγχου & συμβουλευτικής στην ιατρική κωδικοποίηση’’ της πράξης ”Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ.)’’ με κωδικό ΟΠΣ 5174075 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στη διακήρυξη.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για τον σχεδιασμό, η ανάπτυξη, υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης ειδικής Διαδικτυακής Πλατφόρμας ελέγχου & συμβουλευτικής στην ιατρική κωδικοποίηση, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχου της ιατρικής κωδικοποίησης, σε ένα σύνολο περιστατικών νοσηλείας τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί κατά DRG, και όπως αυτό περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον 72212180-4 Υπηρεσίες ανάπτυξης ιατρικού λογισμικού του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV).

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ : 262.904,80 (Π/Υ χωρίς ΦΠΑ: 212.020,00€). Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.240,40 €.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/02/2023 και ώρα 23:59:59, δεδομένης της χρήσης του άρθρου 121 παρ 1. του Ν. 4412/2016.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr/, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : https://portal.eprocurement.gov.gr/ και έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 182785.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://instdrg.gr/ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ.)» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 953 (σχετ. 935, 1409, 1426, 1476, 1520)/26-09-2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό MIS 5174075.

Για την αναλυτική πρόσκληση δείτε εδώ.

Αθήνα, 30/01/2023

Για το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.

Πλατής Χαράλαμπος

Δ/νων Σύμβουλος

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης