Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 9/7/2020 στην αίθουσα τελετών του Υπουργείου Υγείας ημερίδα για την εφαρμογή του Ελληνικού Συστήματος DRG (Gr-DRG) με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλου, στελεχών του Υπουργείου Υγείας, του Προέδρου και στελεχών του ΕΟΠΥΥ, της Διοίκησης και στελεχών του ΚΕΤΕΚΝΥ (Ελληνικού Ινστιτούτο DRG).

Στην ομιλία του, ο κ. Κωτσιόπουλος αναφέρθηκε στην ανάγκη μετάβασης από ένα αναχρονιστικό μοντέλο χρηματοδότησης των νοσοκομείων σε ένα σύστημα χρηματοδότησης που θα βασίζεται στη δραστηριότητα και το παραγόμενο έργο με την άμεση υλοποίηση του συστήματος DRG, στο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών για την επιτυχή εφαρμογή του έργου και στη συνεργασία μεταξύ ΕΟΠΥΥ, ΚΕΤΕΚΝΥ και του νέου Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και τη βελτίωση της τεκμηρίωσης μέσω αξιόπιστων στοιχείων και δεικτών.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΤΕΚΝΥ, κ. Παντελής Μεσσαρόπουλος, δήλωσε ότι το ΚΕΤΕΚΝΥ έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή του συστήματος DRG και ότι η εξασφάλιση χρηματοδότησης και τεχνικής βοήθειας από την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να δώσει μεγάλη ώθηση στην εφαρμογή του Gr-DRG. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη άμεσης συγκρότησης κοινών ομάδων εργασίας μεταξύ ΚΕΤΕΚΝΥ – ΕΟΠΥΥ ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες προσαρμογές και παρεμβάσεις για την πλήρη λειτουργία του Gr-DRG σε συγκεκριμένα, αρχικά, νοσοκομεία που θα επιλεγούν για το σκοπό αυτό, και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα για τη καθολική εφαρμογή του συστήματος.

Ο κ. Χρυσόστομος Γούναρης, Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ του ΚΕΤΕΚΝΥ και τέως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου κατά την ίδρυση και τα πρώτα στάδια λειτουργίας του Ινστιτούτου DRG, αναφέρθηκε στη καθοριστική σημασία της συνεργασίας μεταξύ ΚΕΤΕΚΝΥ και ΕΟΠΥΥ για την υλοποίηση του έργου. Περιέγραψε, επίσης, συνοπτικά τη δομή και λειτουργία του ΚΕΤΕΚΝΥ ως έναν οργανισμό εμπιστευτικό, ουδέτερο, αντικειμενικό, αυστηρά εξειδικευμένο και δεσμευμένο για τη διαφύλαξη της τεχνογνωσίας που διαθέτει. Για το σύστημα DRG δήλωσε ότι είναι ένα δυναμικό σύστημα που αναθεωρείται τακτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές κόστους και κλινικής πρακτικής, και ότι η ισορροπία που δημιουργεί μεταξύ παρόχων και πληρωτών αποτελεί τη βάση της επιτυχίας του.

Στη συνέχεια ακολούθησαν παρουσιάσεις από στελέχη του ΕΟΠΥΥ και του ΚΕΤΕΚΝΥ με σκοπό την ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων για την πρόοδο εφαρμογής του Gr-DRG. Αρχικά ο κ. Σπυρίδων Γούλας, Προϊστάμενος Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Αναπτυξιακών Έργων του ΕΟΠΥΥ, παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση χρηματοδότησης των νοσοκομείων μέσω του μηχανισμού των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (ΚΕΝ) και των κλειστών προϋπολογισμών, τον ρόλο του ΕΟΠΥΥ και τις διατάξεις που προβλέπει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) για την αποζημίωση της κλειστής περίθαλψης.

Στην παρουσίασή του ο κ. Ιωάννης Μαστρογιάννης, Σύμβουλος Διοίκησης του ΚΕΤΕΚΝΥ, αναφέρθηκε στις αρχές και τους στόχους των συστημάτων DRG, στις διαφορές μεταξύ ΚΕΝ και DRG, στη σημερινή κατάσταση του Gr-DRG και στα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για την εφαρμογή του, αλλά και τη χρήση του ως μέσο κατανομής νοσοκομειακών προϋπολογισμών ή/και τιμολόγησης νοσηλειών. Ακολούθησε η παρουσίαση του κ. Κωνσταντίνου Χαλκιά, Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ του ΚΕΤΕΚΝΥ, σχετικά με τους νέους καταλόγους ταξινόμησης διαγνώσεων νόσων (ICD-10-GrM) και ιατρικών πράξεων (ΕΤΙΠ), τις Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης (ΕΚΟΚ) και το σύνολο των δεδομένων (data set) από τον ιατρικό και διοικητικό φάκελο των ασθενών που είναι απαραίτητο για την ταξινόμηση των περιστατικών νοσηλείας σε DRG.

Ο κ. Δημήτριος Ματθαίου, Διευθυντής Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ιατρικής Πληροφορίας του ΚΕΤΕΚΝΥ, παρουσίασε παραδείγματα ταξινόμησης περιστατικών σε DRG μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης του ΚΕΤΕΚΝΥ, η οποία συνδέεται με το ειδικό λογισμικό Grouper, καθώς και τα ηλεκτρονικά ευρετήρια ταξινομήσεων διαγνώσεων (ICD-10-GrM) και ιατρικών πράξεων (ΕΤΙΠ) (https:// medicalcodes.instdrg.gr/home)  που έχει αναπτύξει το ΚΕΤΕΚΝΥ για τη διευκόλυνση της πλοήγησης και  της αναζήτησης των σχετικών κωδικών. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του Ελληνικού Καταλόγου DRG και των Κανόνων Τιμολόγησης (Billing Guidelines) από τον κ. Μαστρογιάννη ενώ, ο κ. Χαράλαμπος Κανδηλώρος, Διευθυντής Οικονομικής Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης του ΚΕΤΕΚΝΥ, παρουσίασε τη διαδικασία προσαρμογής των γερμανικών συντελεστών βαρύτητας κόστους (cost weights) με βάση ελληνικά στοιχεία κόστους και τον κατάλογο εξαιρουμένων από τους συντελεστές βαρύτητας κόστους των ελληνικών DRG.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση για τα βήματα εφαρμογής του Gr-DRG και τα πεδία συνεργασίας μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΚΕΤΕΚΝΥ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαδικασία του ιατρικού και διοικητικού ελέγχου από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ με το νέο σύστημα, στις προσαρμογές, την προετοιμασία και την επικοινωνία των πληροφοριακών συστημάτων για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του Gr-DRG και τη συλλογή και μεταφορά δεδομένων, καθώς και στις διαδικασίες τιμολόγησης και κοστολόγησης νοσοκομειακών υπηρεσιών. Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν για τη καθιέρωση συχνής επικοινωνίας και την άμεση σύσταση κοινών ομάδων εργασίας στα εξής πεδία: (1) ιατρική πληροφορία, ιατρικός έλεγχος και κωδικοποιήσεις, (2) προσαρμογές πληροφοριακών συστημάτων και διαμοιρασμός δεδομένων και, (3) ανάπτυξη διαδικασιών τιμολόγησης και κοστολόγησης.

Η Διοίκηση και τα στελέχη του ΚΕΤΕΚΝΥ θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά όλους τους συμμετέχοντες της ημερίδας για την εποικοδομητική και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Προσβλέπουμε σε μια στενή και συνεχή συνεργασία για την εφαρμογή ενός δίκαιου, τεκμηριωμένου και ολοκληρωμένου συστήματος DRG από το οποίο αναμένεται να προκύψουν σημαντικά οφέλη για την αρτιότερη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.