ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει πέντε (5) συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε (5) φυσικά πρόσωπα για τη συμμετοχή τους ως μέλη της ομάδας υλοποίησης του Υποέργου (Α/Α 1) ‘’Διαχείριση, μελέτες υποστήριξης’’ της Πράξης ”Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ.)”με κωδικό ΟΠΣ 5174075.

Η Πρόσκληση αφορά την επιλογή τριών (3) Μελετητών- αναλυτών (πληροφορική), ενός Διαχειριστή έργων και ενός Διαχειριστή δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με αποστολή της μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@instdrg.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του φορέα μας (https://instdrg.gr/).

Για την αναλυτική πρόσκληση δείτε εδώ.

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης