Γενική Συνέλευση

Συμμετέχει

Το Υπουργείο Υγείας, κατέχοντας το 100% των μετοχών, όπως ορίζει το άρθρο 48 του ν. 4461/2017.

Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν με απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 328/2018). Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:  τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Τέσσερις Ειδικούς Επιστήμονες και  Έναν Εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας.

Πρόεδρος                                 :   Δρ. Χαλκιάς Κωνσταντίνος

Διευθύνων Σύμβουλος         :   Ταραντίλης Γεώργιος Φίλιππος, Οικονομολόγος Υγείας

Τακτικά Εκτελεστικά Μέλη :   Μαστρογιάννης Ιωάννης, Οικονομολόγος                                                                                                                                                                                                                                           Δρ. Γούναρης Χρυσόστομος,Διοικητικός Επιστήμονας Συστημάτων Υγείας

Τακτικά Μέλη                          :  Μπαλασοπούλου Αναστασία, Διοικήτρια στο Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»                                                                                                                                                                                            Οικονόμου Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας και Πολιτικών Υγείας

Τακτικό Μέλος και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας:                                                                                                                                                                                               Κατσικάρου Σταυρούλα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας

Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθύνων Συμβούλος : Ταραντίλης Γεώργιος Φίλιππος, Οικονομολόγος Υγείας

Διεύθυνση Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ιατρικής Πληροφορίας

Υπό στελέχωση

Η Διεύθυνση Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ιατρικής Πληροφορίας Συ.Κ.Ν.Υ στελεχώνεται από το Διευθυντή και τρεις (3) υπαλλήλους ειδικούς επιστήμονες. 

Η Διεύθυνση Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ιατρικής Πληροφορίας Συ.Κ.Ν.Υ είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και αναθεώρηση τόσο των καταλόγων των Ιατρικών Κωδικοποιήσεων, όσο και των κατευθυντήριων οδηγιών εφαρμογής τους για τους προβλεπόμενες χρήσεις τους. Επίσης, μεριμνά για τη θέσπιση και εφαρμογή κανονισμών άρτιας και έγκυρης καταγραφής της Ιατρικής Πληροφορίας, στα πλαίσια της εισαγωγής και της χρήσης του Συ.Κ.Ν.Υ, καθώς και για την αξιολόγηση κάθε αιτήματος εισαγωγής νέων ιατρικών διαγνωστικών ή θεραπευτικών μεθόδων και πράξεων στον αλγόριθμο του Συ.Κ.Ν.Υ. Η Διεύθυνση επίσης, λόγω ειδικότητας, συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση της υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας.  

Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης

Υπό Στελέχωση
Η Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης  Συ.Κ.Ν.Υ στελεχώνεται από το Διευθυντή και τρεις (3) υπαλλήλους/ειδικούς επιστήμονες.

Η Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης  Συ.Κ.Ν.Υ είναι υπεύθυνη για την αξιόπιστη και έγκυρη εκτίμηση των συντελεστών βαρύτητας κόστους (Gr- DRG Cost weights) των Ελληνικών Διαγνωστικών Ομάδων DRG του Συ.Κ.Ν.Υ, καθώς και των αναγκαίων συμπληρωματικών οικονομικών παροχών με στόχο τον προσδιορισμό μίας δίκαιης και αντικειμενικής τιμής για την επαρκή οικονομική κάλυψη όλων των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων στις οποίες υποβάλλονται οι ασθενείς εντός των Νοσοκομείων /Κλινικών.

 

 

 

 

Διεύθυνση Πληροφορικής και Διαχείρισης Δεδομένων

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Διαχείρισης Δεδομένων Συ.Κ.Ν.Υ στελεχώνεται από το Διευθυντή και τρεις (3) υπαλλήλους/ειδικούς επιστήμονες.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Διαχείρισης Δεδομένων Συ.Κ.Ν.Υ είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και διαχείριση των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της Εταιρείας, υποστηρίζοντας τo σύνολο των αναγκών της Εταιρείας για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Συ.Κ.Ν.Υ/Ελληνικού Συστήματος DRG .               

                                                                        

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διοίκησης

Υπό Στελέχωση.
Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διοίκησης Συ.Κ.Ν.Υ στελεχώνεται από το Διευθυντή και τέσσερις (4) υπαλλήλους/ειδικούς επιστήμονες.

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διοίκησης Συ.Κ.Ν.Υ φροντίζει για τη διαχείριση των διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών της Εταιρείας, με στόχο τόσο την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας, όσο και την προώθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συ.Κ.Ν.Υ.  

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Οργανόγραμμα

  • Το Ινστιτούτο, ως εταιρεία του ελληνικού δημοσίου, οφείλει να είναι οικονομικό βιώσιμο.  Βασική πηγή εσόδων όπως προσδιορίζεται από τον ιδρυτικό νόμο είναι τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία όπως και τα έσοδα από τους χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη του συστήματος. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ Β’ 1273/2018), καθορίζεται η αμοιβή του ΚΕΤΕΚΝΥ-Ελληνικού Ινστιτούτου DRG για τις υπηρεσίες που παρέχει στον ΕΟΠΥΥ και στους Ασφαλιστικούς Φορείς.