Loading...
Διαβούλευση
Εκπαίδευση
Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις
Ημερολόγιο Δράσεων
Ευρετήρια Κωδικοποιήσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.

Ταυτότητα Ελληνικού Ινστιτούτου DRG

Το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 με τον νόμο 4286/2014 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν.4486/2017) ως Ανώνυμη Εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του Ελληνικού Δημοσίου.

Το Ελληνικό Κράτος, υιοθετώντας τη μεγαλύτερη διεθνώς διοικητική καινοτομία στην αξιολόγηση της νοσοκομειακής δραστηριότητας και στη χρηματοδότηση των νοσοκομείων, υλοποιεί μία από τις πλέον ορθές πρακτικές στη διοίκηση των συστημάτων υγείας στην ΕΕ, ιδρύοντας το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG, εξασφαλίζοντας τις άδειες χρήσης ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος (G–DRG) και προωθώντας την τεκμηριωμένη διοίκηση – evidenced based management στη χρηματοδότηση των νοσοκομείων, μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την επιστημονική κοστολόγηση των περιστατικών νοσηλείας με βάση τη διεθνή μεθοδολογία DRG.

Απολογισμός 2022

Click edit button to change this code.

Σκοπός του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η ανάπτυξη ενός αντικειμενικού, δίκαιου και διαφανούς συστήματος κοστολόγησης και αποζημίωσης νοσοκομειακών υπηρεσιών με βάση τη δραστηριότητα (Activity Based Payment).
Ειδικότερα, η εισαγωγή, η μελέτη, η ανάπτυξη και κοστολόγηση επί τη βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων (DRG), η λειτουργία, η εκμετάλλευση, η διοίκηση, η διαχείριση και η συντήρηση ενός Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών για την ορθολογική κατανομή όλων των πόρων των νοσοκομειακών δομών στο ελληνικό κράτος.

Όραμα

Όραμα του ΚΕΤΕΚΝΥ είναι η αποτελεσματική, αποδοτική, ποιοτική και ισότιμη κάλυψη των αναγκών υγείας του πληθυσμού της χώρας.

Αποστολή

Αποστολή του ΚΕΤΕΚΝΥ είναι η συμβολή στη διαμόρφωση των συνθηκών για τη βέλτιστη κατανομή των διαθέσιμων πόρων για νοσοκομειακή περίθαλψη, μέσω της δημιουργίας ενός τεκμηριωμένου, αξιόπιστου και διαφανούς συστήματος.

Δήλωση Αποστολής

Το ΚΕΤΕΚΝΥ υλοποιεί, διαχειρίζεται και βελτιώνει ένα σύστημα κοστολόγησης νοσοκομειακών υπηρεσιών. Στην κατεύθυνση αυτή, αναπτύσσει και εκπαιδεύει το ανθρώπινο δυναμικό του, εκπαιδεύει τους επαγγελματίες υγείας, αναπτύσσει τα κατάλληλα εργαλεία και ενδυναμώνει το επαγγελματικό μάνατζμεντ των νοσοκομειακών μονάδων υγείας, επιζητά και επιτυγχάνει συναινέσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, προωθεί την κουλτούρα της τεκμηρίωσης και της χρηματοδότησης με βάση τη δραστηριότητα και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πληρωτών, παρόχων και ασθενών.
Η εισαγωγή, μελέτη, ανάπτυξη και κοστολόγηση επί τη βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος κατανομής αμοιβών (DRG) Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων, η λειτουργία, η εκμετάλλευση, η διοίκηση, η διαχείριση και η συντήρηση ενός Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών για την κατανομή όλων των πόρων των νοσοκομειακών δομών στο ελληνικό κράτος.
Η ηλεκτρονική συγκέντρωση όλων των οικονομικών και ιατρικών στοιχείων και των στοιχείων από το διοικητικό φάκελο των ασθενών που νοσηλεύονται στις εγχώριες νοσοκομειακές δομές
Η συνεργασία και η διασύνδεση με αντίστοιχους διεθνείς φορείς
Η θέση σε λειτουργία και η διαρκής επικαιροποίηση του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών, επί τη βάσει των διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών του συστήματος DRG.
Η ενοποίηση και η διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας στο χώρο της νοσοκομειακής δαπάνης στην Ελλάδα.
Η παροχή συμβουλών και η υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και όλους τους συναρμόδιους φορείς για τα ως άνω θέματα.
Η παροχή προς κάθε υπηρεσία του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των σχετικών στατιστικών στοιχείων και των συναφών πληροφοριών και αξιολογήσεων για τη λειτουργία του Συ.Κ.Ν.Υ.
Η συγκέντρωση του συνόλου των πληροφοριών και, μετά από κατάλληλη επεξεργασία η διαμόρφωση της πρότασής της προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με το Συ.Κ.Ν.Υ. που ισχύει κάθε έτος.

Θεσμικό Πλαίσιο

Το 2014, το Υπουργείο Υγείας ίδρυσε το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG με τον νόμο 4286/2014 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν.4486/2017) ως εταιρία του Ελληνικού Δημοσίου. Το Υπουργείο Υγείας κατέχει το 100% των μετοχών της Εταιρίας (άρθρο 48 του ν.4461/2017).

Το Ινστιτούτο, ως εταιρεία του ελληνικού δημοσίου, οφείλει να είναι οικονομικά βιώσιμο.  Τα έσοδα του Ινστιτούτου προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών στον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία, όπως και από τους χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη του συστήματος. Με ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ Β’ 1273/2018), καθορίζεται η αμοιβή του ΚΕΤΕΚΝΥ-Ελληνικού Ινστιτούτου DRG για τις υπηρεσίες που παρέχει στον ΕΟΠΥΥ και στους Ασφαλιστικούς Φορείς.

Διακυβέρνηση

Το Δεκέμβριο του 2014 ορίστηκε το Εποπτικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου το οποίο αποτελούνταν από 5 μέλη.

Τον Ιούνιο του 2018 το Εποπτικό Συμβούλιο αντικαταστάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 4 ειδικούς επιστήμονες και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας.

Αρχές

Το Ελληνικό Ινστιτούτο δε δέχεται καμία παρέμβαση στον καθορισμό των διαγνωστικά ομοιογενών ομάδων και στην εκτίμηση των συντελεστών βαρύτητα κόστους, η οποία πρέπει να είναι απολύτως αντικειμενική. Διασφαλίζει την έγκαιρη δημοσιοποίηση των σχετικών καταλόγων, για την πλήρη ενημέρωση των εμπλεκομένων μερών.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG πρέπει να είναι δίκαιο και να τηρεί ίσες αποστάσεις από τους πληρωτές και τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.
Η λήψη αποφάσεων βασίζεται στην τεκμηριωμένη γνώση. Η μέτρηση του κόστους είναι στατιστικά έγκυρη και αξιόπιστη. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και η εκτίμηση των συντελεστών βαρύτητας κόστους διασφαλίζονται, βασιζόμενες στις αρχές της επιστήμης της στατιστικής.
Το προσωπικό του πρέπει να εκπαιδεύεται και να εξειδικεύεται στην συγκεκριμένη μέθοδο DRG, η δε απόδοσή του αποτελεί την κύρια παράμετρο επιτυχίας του συστήματος.
Οι εργασίες επικαιροποίησης κόστους των διαγνωστικών κατηγοριών, η εισαγωγή νέων κατηγοριών, η συλλογή των απαραιτήτων δεδομένων, οι υπολογισμοί των κοστολογικών δεδομένων, η διαβούλευση, η έγκριση και έκδοση των σχετικών καταλόγων, η τροποποίηση των σχετικών εγχειριδίων και λογισμικών, πρέπει να ολοκληρώνονται εντός σαφούς ετήσιου χρονικού προγραμματισμού ενεργειών.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG πρέπει να αναπτύξει ένα απόλυτα ασφαλές σύστημα διαχείρισης δεδομένων, βασισμένο στη σχετική νομοθεσία περί απορρήτου των πληροφοριών, αλλά και στα διεθνή πρότυπα ασφάλειας της πληροφορίας.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη διαμόρφωση των αρχών της ιατρικής πρακτικής, αλλά ούτε και στην επιλογή της εκάστοτε θεραπείας.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG πρέπει να στοχεύει στην προώθηση των συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχα ινστιτούτα σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και με την Ελληνική Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Κοινότητα.