Πρόκειται για μία τροποποιημένη έκδοση της ταξινόμησης ICD, η οποία βασίζεται στην αντίστοιχη Διεθνή Έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας «ICD-10-WHO», αλλά έχει υποστεί ειδικές μεταβολές και περαιτέρω εμπλουτισμό, έτσι ώστε να παρέχει μια λεπτομερέστερη διαφοροποίηση της εκάστοτε νόσου από τις ομοειδείς της, κατάλληλη για να τροφοδοτεί το σύστημα DRG.
Η ταξινόμηση αυτή εκπονήθηκε μέσω μετάφρασης και προσαρμογής στην Ελληνική γλώσσα της αντίστοιχης Γερμανικής Τροποποίησης του ICD-10 (ICD-10-GM, 2013), κατόπιν σχετικής άδειας την οποία το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας το 2014 ζήτησε και έλαβε από τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή τον ΠΟΥ και Γερμανικό Ινστιτούτο Ιατρικής Τεκμηρίωσης και Πληροφορίας (DIMDI).

ICD-10-GrM Συστηματικός κατάλογος

Πρόκειται για μία νέα ταξινόμηση ιατρικών πράξεων, η οποία σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εκπληρώνει τις ανάγκες τροφοδοσίας δεδομένων του υπό δημιουργία Ελληνικού Συστήματος DRG, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο της ελληνικής ιατρικής ορολογίας, όσο και της κλινικής πρακτικής, εντός του πραγματικού περιβάλλοντος των Ελληνικών Νοσοκομείων.
Η ταξινόμηση αυτή, με την ονομασία «ΕΤΙΠ (Ελληνική Ταξινόμηση Ιατρικών Πράξεων)» ή διεθνώς «GΜPC (Greek Medical Procedure Classification)», είναι βασισμένη σε αντίστοιχες διεθνείς (π.χ. ICPM, OPS) και περιλαμβάνει, σε πρώτο στάδιο, κυρίως τις διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την ακριβή ομαδοποίηση των περιστατικών, με βάση τον αλγόριθμο του συστήματος DRG.

ΕΤΙΠ Συστηματικός κατάλογος

Στο πλαίσιο της δοκιμαστικής εφαρμογής του συστήματος DRG, το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG ανέπτυξε ερωτηματολόγιο για την έρευνα της αποτύπωσης γνώμης στελεχών των πιλοτικών νοσοκομείων. Σκοπός της έρευνας ήταν η αποτύπωση της γνώμης των στελεχών, τα οποία αναμένεται να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην εισαγωγή και ανάπτυξη του συστήματος DRG και να σχηματοποιηθεί σαφής εικόνα επί της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και των ενδεχόμενων δυσχερειών σε κάθε νοσοκομείο, ώστε να οργανωθεί με προσαρμοσμένο τρόπο η εκπαίδευση και η καθοδήγησή τους. Το ερωτηματολόγιο απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 02/08/2018 και οι απαντήσεις λήφθηκαν έως τις 17/09/2018. Τον Ιανουάριο του 2019 το ΚΕΤΕΚΝΥ ολοκλήρωσε τη σχετική μελέτη και εκπόνησε την «Έκθεση έρευνας αποτύπωσης γνώμης στελεχών των νοσοκομείων στα οποία θα τεθεί σε δοκιμαστική εφαρμογή το Ελληνικό Σύστημα DRG», τα συμπεράσματα της οποίας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

ΕΚΘΕΣΗ