Γενικά

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού τόπου του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Α.Ε. (www.instdrg.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από κάθε επίσκεψη ή χρήση των σελίδων και των προσφερόμενων υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους, άλλως τεκμαίρεται, ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος Δικτυακού τόπου. Η Εταιρεία ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. (εφεξής για λόγους συντομίας η Δικαιούχος) δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση / επίσκεψη του Δικτυακού τόπου της Δικαιούχου.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου της Δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους ηλεκτρονικών αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση / λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού τόπου της Δικαιούχου και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα και προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το Δικτυακό τόπο της Δικαιούχου.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη.

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού τόπου της Δικαιούχου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού της τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού της τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό τόπο της Δικαιούχου ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από τη λανθασμένη ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από το χρήστη / επισκέπτη, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου.

Η Δικαιούχος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού της τόπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλόλητας. Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη ιών ή άλλης μορφής ανεπιθύμητου / επιβλαβούς κώδικα, είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο ιστότοπο (Site), πάροχο ή εξυπηρετητή (Server) μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο της.

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού τόπου της Δικαιούχου, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής της ευθύνης.

Σύνδεσμοι (links) προς  άλλους ιστοτόπους.

Ο Δικτυακός τόπος της Δικαιούχου δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων(hyperlinks) ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των προσφερόμενων παραπομπών δικτυακών τόπων, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών της Δικαιούχου και σε καμία περίπτωση δε δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε. Επίσης, η Δικαιούχος δεν εγγυάται, ότι ο οποιοσδήποτε άλλος συνδεδεμένος δικτυακός τόπος, ή οι εξυπηρετητές λειτουργούν αδιάκοπα και χωρίς λάθη, ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή λογισμικό και δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων του χρήστη από μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε ηλεκτρονικά αρχεία ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς ή άλλης μορφής ανεπιθύμητου / επιβλαβούς κώδικα. Ειδικά για την περίπτωση, που ο χρήστης επιθυμεί την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters), παρέχοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση, το όνομα και το επώνυμό του, η Δικαιούχος, δεσμεύεται από τους περιορισμούς της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, δεν καθίσταται όμως υπεύθυνη για τυχόν διάρρευσή τους από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού τόπου της Δικαιούχου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), του Ελληνικού Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο Δικτυακός τόπος της Δικαιούχου, είναι αποκλειστικά και μόνο όσα ο χρήστης της παρέχει μέσω της φόρμας επικοινωνίας και του αιτήματος για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων και είναι τα: Όνομα, Επώνυμο, Επάγγελμα, Διεύθυνση, ΤΚ, Περιοχή, Πόλη, Αριθμός Σταθερού Τηλεφώνου, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου, Αριθμός Φαξ, Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail), Διεύθυνση ή Αριθμός Ανταλλαγής Μηνυμάτων, εκ των οποίων υποχρεωτικά είναι μόνο τα Όνομα, Επώνυμο και Ηλεκτρονική Διεύθυνση. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός τόπος της Δικαιούχου διατηρεί αρχεία για μικρό χρονικό διάστημα με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Ειδικότερα, ο Δικτυακός  τόπος της Δικαιούχου δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες / επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσης, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχόμενό τους σε τρίτους. Επιπλέον, στην περίπτωση των υπερσυνδέσμων προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός τόπος της Δικαιούχου δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του Δικτυακού τόπου της Δικαιούχου έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο Δικτυακό τόπο της Δικαιούχου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Τέλος γίνεται σαφές, ότι στον παρόντα Δικτυακό τόπο, δε γίνεται μεταφορά, αντιγραφή ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Την ευθύνη για την ορθότητα και την προστασία αυτών φέρει ακέραιη το φυσικό πρόσωπο που δημιουργεί ή καταχωρεί δεδομένα.

Παραβίαση των όρων Χρήσης.

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού τόπου της Δικαιούχου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παραβίασης των όρων Χρήσης από το χρήστη, ο ίδιος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Δικτυακό τόπο της Δικαιούχου, στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι.

Οι συγκεκριμένοι Όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου και ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των συγκεκριμένων όρων χρήσης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτούς. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής των όρων αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.