Γενικά

Η χρήση της διαδικτυακής πύλης (εφεξής: ΔΠ) προϋποθέτει και συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης (ή απλώς «εσείς») έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ΔΠ.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης της ΔΠ και ιδίως πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών, υπηρεσιών ή διαδικασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το πρωτότυπο περιεχόμενο της ΔΠ, εκτός των επίσημων νομοθετικών ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών κειμένων και των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (ενδεχομένως καλυπτόμενων από πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που -ενδεικτικά- περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, παρουσιάσεις, video, αρχεία ήχου κλπ. (εφεξής: περιεχόμενο) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του KE.TE.K.N.Y. και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Το KE.TE.K.N.Y. διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο της ΔΠ.

Το περιεχόμενο της ΔΠ διατίθεται ελεύθερα στους επισκέπτες/χρήστες της για κάθε σύννομη χρήση, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και περαιτέρω χρήσης του περιεχομένου, αυτό δεν θα υφίσταται οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλοίωση και θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του.

H ΔΠ έχει κατασκευαστεί με το σύστημα WordPress. Τα λοιπά πνευματικά έργα, καθώς και άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ΔΠ και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, ή άλλων, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Το περιεχόμενο μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ΔΠ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το contact@instdrg.gr.

Συνδέσεις με άλλες Ιστοσελίδες

Η ΔΠ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της ΔΠ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση, υιοθέτηση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ., το οποίο δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους ούτε για τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων που ακολουθούν. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης της ΔΠ αποφασίσει να επισκεφθεί ή χρησιμοποιήσει, μέσω των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση της ΔΠ του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. διέπει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ή παρέχονται από εσάς στην ιστοσελίδα. Για να λάβετε γνώση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. πατήστε το σχετικό σύνδεσμο. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies.

Περιορισμός Ευθυνών

Το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο της στο σύνολό του είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ’ αφορμής αυτής της χρήσης της ιστοσελίδας www.instdrg.gr.

Ευθύνη Επισκέπτη / Χρήστη

Η χρήση της ΔΠ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ΔΠ σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. ή/και τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση της ΔΠ ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Ενδεικτικά, ο επισκέπτης/χρήστης που πλοηγείται στον παρόντα ιστότοπο δεν θα προβαίνει σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της ιστοσελίδας και δε θα παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω αυτής, ούτε θα εισάγει στοιχεία που περιέχουν κακόβουλο λογισμικό, ιδίως  ιούς, trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της ιστοσελίδας ή των πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί Όροι

Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των Όρων υπό τους οποίους το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. καθιστά διαθέσιμη την ΔΠ στους επισκέπτες/χρήστες της. Καμία τροποποίηση των Όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα του παρόντος κειμένου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτό. Οι ανωτέρω Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ΔΠ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εφαρμοστέο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανεφάρμοστη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται ότι έχει αφαιρεθεί από το παρόν κείμενο, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη διαχείριση της παρούσας ΔΠ μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@instdrg.gr. Επίσης, αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο ουσιαστικό περιεχόμενο της ΔΠ που άπτονται νομικών ή ηθικών ζητημάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@instdrg.gr.

Τερματισμός – Αναστολή Λειτουργίας της Ιστοσελίδας

Το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ., κατά την απόλυτη κρίση του, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών της από εσάς, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους. Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει. Η πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα, στις πληροφορίες ή στις υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου. Επιπλέον, το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τις πληροφορίες ή/και τις υπηρεσίες.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες Όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η από μέρους σας συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους Όρους χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.