ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία»

Μετοχικό Κεφάλαιο – Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών  Νοσοκομείων (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.), Άρθρο 48

Αναδιάρθρωση και Μετονομασία της «Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.), Άρθρο 66

Επέκταση του σκοπού του «Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία» (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.) –Ανταμοιβή για την ορθή και πλήρη καταχώρηση των απαιτούμενων δεδομένων

Τροποποίηση του αρ. 3 του Καταστατικού σχετικά με τη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής συλλογής και επεξεργασίας οικονομικών και ιατρικών στοιχείων

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαδικασία και τρόπος αποστολής στοιχείων διοικητικού και ιατρικού φακέλου ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές στην Ανώνυμη Εταιρεία «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.)».

Καθορισμός αμοιβής της Ανώνυμης Εταιρείας Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

Καθορισμός Νοσοκομείων στα οποία θα τεθεί σε δοκιμαστική εφαρμογή το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.).

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α3(γ)/77213/2017 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και τρόπος αποστολής στοιχείων διοικητικού και ιατρικού φακέλου ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές στην Ανώνυμη Εταιρεία «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.)».

Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Ελληνικής Ταξινόμησης Ιατρικών Πράξεων.

Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-International Classification of Diseases).

Ορισμός νοσοκομείου όπου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) .

Λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για τους σκοπούς του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.)