Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος XpanDH “Expanding Digital Health through a pan-European EHRxF-based Ecosystem” (Call HORIZON-HLTH-2022-IND-13) για έναν Ειδικό Επιστημονικό Συνεργάτη (αρ. πρωτ. 119/15-02-2024, ΑΔΑ 655Ψ46ΜΨΠΚ-Α28).

Κατατέθηκε μία μόνο αίτηση από την ΒΑ (αρ. πρωτ. 159/25.02.2024), η οποία κρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ότι πληροί τα υποχρεωτικά τυπικά προσόντα για την εν λόγω θέση με βάση το βιογραφικό της σημείωμα και τα υποβληθέντα από αυτήν δικαιολογητικά και βαθμολογήθηκε αναλόγως.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μερόπη Αθανασά