Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

“Μελέτες τρέχουσας κατάστασης, αξιολόγησης αναγκών και καθορισμός απαιτήσεων / σύνταξη προδιαγραφών στο πλαίσιο των υποέργων 1, 2, 3 του Έργου Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας – Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) – Ελληνικό Ινστιτούτο DRG” με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5179127 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στη διακήρυξη.

 

ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΕ3 ΑΔΑΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΕ3 ΑΔΑΜ