Διαβούλευση

Πλατφορμα Διαβουλευσης

Διαφάνεια

Αξιοπιστία

Ασφάλεια

Δικαιοσύνη

Λίγα λόγια για τη διαβούλευση

 • Το Ελληνικό Ινστιτούτο DRG, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι υπεύθυνο για το υπό δημιουργία Ελληνικό σύστημα DRG. Βασικό τμήμα της υλοποίησης του Ελληνικού Συστήματος DRG, αποτελούν οι κωδικοποιήσεις των Διαγνώσεων και των Ιατρικών Πράξεων, με βάση τις οποίες θα γίνεται η ταξινόμηση των περιστατικών σε ομοειδείς κατηγορίες DRG.

  Για τη δημιουργία των Ελληνικών Κωδικοποιήσεων βασιστήκαμε στο Γερμανικό Πρότυπο Κωδικοποιήσεων, το οποίο μεταφράστηκε από ομάδα έμπειρων γιατρών. Στη προσπάθεια να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν  πληρέστερη κωδικοποίηση , θεωρούμε ότι είναι απαραίτητος ο σχολιασμός και η γνώμη της Ιατρικής κοινότητας και ειδικά επιστημόνων που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών δευτεροβάθμιας περίθαλψης Υγείας.

  Με βάση την παραπάνω ανάγκη επικοινωνίας με τους ειδικούς του χώρου της υγείας και θεωρώντας ότι η επικοινωνία αυτή πρέπει να γίνει με τον πιο διαφανή τρόπο, υλοποιήσαμε  Διαδικτυακή Εφαρμογή για την On-Line Διαβούλευση των κωδικοποιήσεων.

 • Η Διαβούλευση αποτελεί βασική λειτουργία του Ελληνικού Συστήματος DRG, για το λόγο αυτό το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή διαβούλευσης την οποία έχει θέσει σε πιλοτική  εφαρμογή.

  Οι Διαδικασίες Διαβούλευσης περιλαμβάνουν :
  – Αναζήτηση Κωδικών<
  – Πλοήγηση μέσω Κεφαλαίων ICD / Groups
  – Σχολιασμό / Προτάσεις
  – Ψήφιση / Επιλογή

  Για κάθε φορέα που θα συμμετάσχει στη διαδικασία της διαβούλευσης θα δοθεί «Όνομα Χρήστη» και  «Κωδικός Πρόσβασης» με τον οποίο θα μπορεί να συμμετάσχει στο Site της διαβούλευσης. Η εφαρμογή της διαβούλευσης παρέχει όλα τα απαραίτητα επίπεδα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων, μέσα από τη  διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών ανάλογα με την «Ομάδα» στην οποία ανήκει και τον «Ρόλο». Σύμφωνα με τα παραπάνω ο κάθε χρήστης, ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντος του, θα έχει πρόσβαση στα αντίστοιχα Κεφάλαια των κωδικοποιήσεων και θα μπορεί να «Σχολιάζει» , να κάνει νέες «Προτάσεις» στις υπάρχουσες περιγραφές και να αιτιολογεί τις προτεινόμενες αλλαγές.

  Η πρόσβαση της web εφαρμογής της Διαβούλευσης μπορεί να γίνει από όλες τις συσκευές.