Διακήρυξη Σύμβασης

“Σύμβαση παρόχου Ελέγχου & Συμβουλευτικής στην ιατρική κωδικοποίηση” της πράξης “Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ Α.Ε.)” με κωδικό ΟΠΣ 5174075 με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων.

 

ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΕ3 ΑΔΑΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΕ3 ΑΔΑΜ