Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ελληνικού Συστήματος DRG και σε συνέχεια των εκεταταμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με την κωδικοποίηση διαγνώσεων νόσων ICD-10-GrM, την κωδικοποίηση ιατρικών πράξεων (ΕΤΙΠ) και τις ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης (ΕΚΟΚ), οι επαγγελματίες υγείας των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των ιδιωτικών κλινικών που συμμετέχουν στη δοκιμαστική εφαρμογή του Gr-DRG, μπορούν να εκπαιδευτούν και μέσω της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας του ΚΕΤΕΚΝΥ, αποκτώντας ατομικό κωδικό πρόσβασης και ανατρέχοντας στις σχετικές διαφάνειες και βίντεο ανά θεματική ενότητα.

Παράλληλα, μέσω της πιλοτικής καταχώρησης δεδομένων περιστατικών νοσηλείας, είναι δυνατή η αυτόματη ταξινόμηση (από το ειδικό λογισμικό Grouper) του κάθε περιστατικού σε DRG.

Η εκπαίδευση του προσωπικού των νοσοκομείων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχή εφαρμογή του Ελληνικού Συστήματος DRG, ενώ μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να πραγματοποιηθούν επιπλέον δράσεις για την εισαγωγή στο σύστημα, όσο για το ιατρονοσηλευτικό, όσο και για το διοικητικό-οικονομικό προσωπικό των νοσοκομείων.