Εκπαίδευση

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ευρετήρια Ταξινομήσεων: Διαγνώσεων (ICD-10-GrM) και Ιατρικών Πράξεων (ΕΤΙΠ)
E-LEARNING
FORUM
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DRG
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαφάνεια

Αξιοπιστία

Ασφάλεια

Δικαιοσύνη