Ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο έχει στη διάθεσή του πλέον το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. με την ολοκλήρωση της μελέτης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα την «Εφαρμογή των συστημάτων DRG διεθνώς: αποτελέσματα συστηματικής ανασκόπησης», η οποία έχει στόχο να υποδείξει τις βέλτιστες πρακτικές για την απρόσκοπτη εφαρμογή του συστήματος DRG στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της μελέτης που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ αποτελεί η διενέργεια Συστηματικής Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης με στόχο την αποτύπωση του τρόπου εφαρμογής των Ομοιογενών Διαγνωστικών Ομάδων, όπως είναι η ελληνική απόδοση του όρου DRG στα ελληνικά, σε διάφορες χώρες, την καταγραφή κοινών προβλημάτων και δυσλειτουργιών και την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών.

Ο σκοπός της μελέτης είναι διττός, αφενός τα συμπεράσματα της να χρησιμεύσουν στον καλύτερο σχεδιασμό της ακολουθίας των βημάτων για την εφαρμογή του συστήματος DRG στη χώρα, ώστε η διαδικασία να καταστεί ευχερέστερη από όλους τους εμπλεκομένους φορείς και αφετέρου να αναδειχτούν ενδεχόμενες δυσχέρειες, οι οποίες θα ανακύψουν στο μέλλον και πιθανοί τρόποι αντιμετώπισής τους, καθώς και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με το σύστημα DRG οι οποίες θα μπορούν να ενσωματωθούν άμεσα ή στο απώτερο μέλλον.

Επιπλέον της συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης σχετικά με την εφαρμογή των DRG σε συγκεκριμένες χώρες διενεργήθηκαν και συνεντεύξεις για την αποτύπωση των θέσεων των εμπλεκόμενων φορέων (ΚΕΤΕΚΝΥ, ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομεία, Ιδιωτική Ασφάλιση), οι οποίοι συνιστούν και διαμορφώνουν το περιβάλλον της εφαρμογής, αναφορικά με την εισαγωγή του νέου συστήματος Gr-DRG στην Ελλάδα.

Το ΚΕΤΕΚΝΥ – Ελληνικό Ινστιτούτο DRG ευχαριστεί θερμά την κ. Δάφνη Καϊτελίδου, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και τα Μέλη του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας για την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης, τα στελέχη του τομέα της υγείας που συμμετείχαν στη διαδικασία των συνεντεύξεων και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για την ευγενική, αλλά και ουσιαστική, υποστήριξή της στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου.

Συνημμένο αρχείο:
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DRG ΔΙΕΘΝΩΣ