Το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική διατίθεται από τον οργανισμό σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή Αρχή κατόπιν σχετικού αιτήματός του προς το ΚΕΤΕΚΝΥ. Η Πολιτική αποσκοπεί στην εναρμονισμένη λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων-ΓΚΠΔ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), τον Ν. 4624/2019 και την Οδηγία 1/2011 «Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών» της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).