Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση hr@instdrg.gr μέχρι τις 5/1/2024 και ώρα 17:00 με την αποστολή του βιογραφικού τους σημειώματος και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ