Ολοκληρωμένες

/Ολοκληρωμένες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ DRG ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διακήρυξη Σύμβασης "Εκπαίδευση και πιστοποίηση επαγγελματιών στην Κλινική Κωδικοποίηση περιστατικών ανά DRG και τους Kανόνες Τιμολόγησης’’ στο πλαίσιο του Έργου «Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας -Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (KETEKNY) – Ελληνικό Ινστιτούτο DRG» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5179127) ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΑ).   ΑΡΧΕΙΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΕ3 ΑΔΑΜ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ [...]

6 Δεκεμβρίου, 2023|Categories: Δημοσιεύσεις, Ολοκληρωμένες, Προκηρύξεις|

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού "Μελέτες τρέχουσας κατάστασης, αξιολόγησης αναγκών και καθορισμός απαιτήσεων / σύνταξη προδιαγραφών στο πλαίσιο των υποέργων 1, 2, 3 του Έργου Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας - Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) - Ελληνικό Ινστιτούτο DRG" με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5179127 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΙΑΤΡΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση ketekny@instdrg.gr μέχρι τις 30/05/2023 και ώρα 12:00, με την αποστολή του βιογραφικού τους σημειώματος και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση ketekny@instdrg.gr μέχρι τις 25/05/2023 και ώρα 17:00. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διακήρυξη Σύμβασης "Σύμβαση παρόχου Ελέγχου & Συμβουλευτικής στην ιατρική κωδικοποίηση" της πράξης "Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ Α.Ε.)" με κωδικό ΟΠΣ 5174075 με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων.   ΑΡΧΕΙΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΕ3 ΑΔΑΜ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΕ3 ΑΔΑΜ

20 Μαρτίου, 2023|Categories: Δημοσιεύσεις, Ολοκληρωμένες, Προκηρύξεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η καλείται να υποβάλει την προσφορά του/της, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση hr@instdrg.gr μέχρι την 16/03/2023 και ώρα 16:00. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

10 Μαρτίου, 2023|Categories: Δημοσιεύσεις, Ολοκληρωμένες, Προκηρύξεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η καλείται να υποβάλει την προσφορά του/της, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση hr@instdrg.gr μέχρι την 08/03/2023 και ώρα 17:00. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3 Μαρτίου, 2023|Categories: Δημοσιεύσεις, Ολοκληρωμένες, Προκηρύξεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Οριστικά Αποτελέσματα αξιολόγησης - πινάκων κατάταξης αιτήσεων υποψηφίων Της με Αρ. Πρωτ. 28/24.01.2023 Πρόσκλησης για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου (Α/Α 1) "Διαχείριση, μελέτες υποστήριξης" της πράξης "Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ.)'' με κωδικό ΟΠΣ 5174075. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

28 Φεβρουαρίου, 2023|Categories: Δημοσιεύσεις, Ολοκληρωμένες, Προκηρύξεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης - πινάκων κατάταξης αιτήσεων υποψηφίων Της με Αρ. Πρωτ. 28/24.01.2023 Πρόσκλησης για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου (Α/Α 1) "Διαχείριση, μελέτες υποστήριξης" της πράξης "Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ.)'' με κωδικό ΟΠΣ 5174075. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

22 Φεβρουαρίου, 2023|Categories: Δημοσιεύσεις, Ολοκληρωμένες, Προκηρύξεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η καλείται να υποβάλει την προσφορά του/της, αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διεύθυνση hr@instdrg.gr μέχρι την 20/02/2023 και ώρα 16:00. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

14 Φεβρουαρίου, 2023|Categories: Δημοσιεύσεις, Ολοκληρωμένες, Προκηρύξεις|
error: Content is protected !!