Οριστικά Αποτελέσματα αξιολόγησης – πινάκων κατάταξης αιτήσεων υποψηφίων

Της με Αρ. Πρωτ. 28/24.01.2023 Πρόσκλησης για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου (Α/Α 1) “Διαχείριση, μελέτες υποστήριξης” της πράξης “Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού
Ινστιτούτου DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ.)” με κωδικό ΟΠΣ 5174075.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ