Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν δύο (2) τριήμερα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών (βασικού επιπέδου) στην κλινική κωδικοποίηση στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος DRG. Τα προγράμματα εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν στην Αίθουσα Τύπου του Υπουργείου Υγείας κατά τις ημερομηνίες 10-12/6/2019 και 1-3/7/2019 και συμμετείχαν συνολικά 50 ιατροί, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό, από 20 νοσοκομεία του ΕΣΥ και από 7 ιδιωτικές κλινικές.

Στόχος των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι μια βασική ομάδα ιατρών και νοσηλευτών σε κάθε νοσοκομείο να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για:
(α) την ορθή κωδικοποίηση νοσοκομειακών περιστατικών, χρησιμοποιώντας τους καταλόγους κωδικοποίησης ICD‐10‐GrM και Ελληνικής Ταξινόμησης Ιατρικών Πράξεων (ΕΤΙΠ), καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης,
(β) τη δρομολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης του υπόλοιπου προσωπικού του νοσοκομείου τους σε στενή συνεργασία με το ΚΕΤΕΚΝΥ – Ελληνικό Ινστιτούτο DRG, και
(γ) τη δημιουργία συνεργασιών και συνδέσμων αναφοράς σχετικά με την κλινική κωδικοποίηση στο νοσοκομείο τους.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στην κλινική κωδικοποίηση, ξεκίνησαν εκπαιδευτικές δράσεις κλινικής κωδικοποίησης του ΚΕΤΕΚΝΥ στα Πιλοτικά Νοσοκομεία, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών. Σκοπός των δράσεων αυτών ήταν η εκπαίδευση, κατανόηση και εξοικείωση των εμπλεκόμενων στην κλινική κωδικοποίηση και στην πιλοτική καταχώρηση δεδομένων από πραγματικά περιστατικά.

Το δεύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην κλινική κωδικοποίηση ανωτέρου επιπέδου θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2019. Τα συγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης πραγματοποιούνται από ειδικό εμπειρογνώμονα και με τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.